Khoa Công nghệ thông tin tổ chức chào đón Tân sinh viên Khóa 7

Hoạt động

Poster chào đón do sinh viên của Khoa tự thiết kế

Xin cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *