Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin tham gia hội thảo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hoạt động

Poster của chương trình

Xin cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *