Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin hỗ trợ tổ chức thi đau phòng chống rác thải nhựa

Hoạt động

Thiết kế poster tuyên truyền

Xin cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *