THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – GIỚI THIỆU NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

1. Thông tin chung 1.1 Tên chương trình: KHOA HỌC MÁY TÍNH 1.2 Trình độ đào tạo: Đại học chính quy 1.3 Thời gian đào tạo: 4 – 4.5 năm 1.4 Tổng số tín chỉ: 150 tín chỉ 1.5 Đơn vị quản lý: Khoa Công nghệ thông tin 2. Mục tiêu tổng quát 2.1Chương trình […]

Đọc tiếp

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – GIỚI THIỆU NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

1. Thông tin chung 1.1. Tên chương trình: KHOA HỌC DỮ LIỆU 1.2. Trình độ đào tạo: Đại học chính quy 1.3. Thời gian đào tạo: 4 – 4.5 năm 1.4. Tổng số tín chỉ: 150 tín chỉ 1.5. Đơn vị quản lý: Khoa Công nghệ thông tin 2. Mục tiêu tổng quát 2.1. Chương […]

Đọc tiếp

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

+ Về cơ bản, các chuyên gia công nghệ thông tin là những người sử dụng công nghệ: các hệ điều hành, phần mềm và ứng dụng có cùng nhau để tạo ra một hệ thống lớn hơn giải quyết một vấn đề cụ thể.Công nghệ thông tin xây dựng một mạng lưới từ các […]

Đọc tiếp