Giới thiệu Khoa

Khoa Công nghệ Thông tin được thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-ĐHKTCN ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Phó Hiệu Trưởng – Trưởng Khoa kiêm nhiệm : TS. Trương Minh Nhật Quang

Email: tmnquang@ctuet.edu.vn


Phó Trưởng Khoa : ThS. Hà Lê Ngọc Dung

Email: hlndung@ctuet.edu.vn


Phó Trưởng Bộ môn Khoa học máy tính: ThS. Nguyễn Trung Kiên

Email: ntkien@ctuet.edu.vn


Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin: TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Email: nthhanh@ctuet.edu.vn


Phó Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin: NCS. Nguyễn Trung Việt

Email: ntviet@ctuet.edu.vn


Trưởng Bộ môn Kỹ thuật phần mềm: TS. Trần Văn Út

Email: tvut@ctuet.edu.vn


Phó Trưởng Bộ môn Kỹ thuật phần mềm: ThS. Đinh Thành Nhân

Email: dtnhan@ctuet.edu.vn


NHIỆM VỤ CỦA KHOA

–   Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo.

–   Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

–   Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

–   Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

–   Quản lý viên chức, giảng viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

–   Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ.

–   Quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất thuộc Khoa.

–   Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

–   Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường.

–   Thực hiện công tác khác có liên quan do Hiệu trưởng giao.


ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Địa chỉ: số 256 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Email: khoacntt@ctuet.edu.vn

FanPage: fb.com/cnttdhktcnct/