Văn phòng khoa

Là nơi làm việc của các Bộ môn và giảng viên của Khoa Công nghệ thông tin Sơ đồ phòng Khoa: