BM Khoa học máy tính

Là Bộ môn mới nhất được thành lập, nhằm bắt kịp xu hướng, xu thế ứng dụng, phát triển của Công nghệ thông tin và Cách mạng công nghiệp 4.0 với các lĩnh vực về BigData, Trí tuệ nhân tạo, Lập trình di động, Đồ họa đa phương tiện, IoT,…

Giảng viên Bộ môn Khoa học máy tính gồm có:

ThS. Nguyễn Trung Kiên – Phó Trưởng Bộ môn

TS. Dương Trung Nghĩa – Giảng viên

ThS. Hà Lê Ngọc Dung – Giảng viên

ThS. Hồng Thanh Luận – Giảng viên

ThS.Trầm Vũ Kiệt – Giảng viên

ThS. Nguyễn Tấn Phú – Giảng viên

ThS. Lưu Nguyễn Anh Thư – Giảng viên – Trợ lý khoa

KS. Nguyễn Nhựt Quỳnh – Giảng viên – Bí thư BCH Đoàn Khoa CNTT

KS. Nguyễn Anh Tuấn – Giảng viên