BM Khoa học máy tính

Là Bộ môn mới nhất được thành lập, nhằm bắt kịp xu hướng, xu thế ứng dụng, phát triển của Công nghệ thông tin và Cách mạng công nghiệp 4.0 với các lĩnh vực về BigData, Trí tuệ nhân tạo, Lập trình di động, Đồ họa đa phương tiện, IoT,…

Giảng viên Bộ môn Khoa học máy tính gồm có:

TS. Dương Trung Nghĩa – Trưởng Bộ môn

ThS. Hà Lê Ngọc Dung – Phó Trưởng Bộ môn

ThS. Hồng Thanh Luận – Giảng viên

ThS.Trầm Vũ Kiệt – Giảng viên – Bí thư BCH Đoàn Khoa CNTT – Chủ tịch HSV Khoa CNTT

ThS. Nguyễn Tấn Phú – Giảng viên

ThS. Lưu Nguyễn Anh Thư – Giảng viên – Trợ lý khoa

KS. Nguyễn Nhựt Quỳnh – Giảng viên

KS. Nguyễn Anh Tuấn – Giảng viên