Chương trình đào tạo

1. Chương trình đào tạo khóa 1-2-3

 – Khoa học máy tính

 – Hệ thống thông tin

 – Kỹ thuật phần mềm

2. Chương trình đào tạo khóa 4

– Khoa học máy tính

– Hệ thống thông tin

– Kỹ thuật phần mềm

3. Chương trình đào tạo khóa 5

 – Khoa học máy tính

 – Hệ thống thông tin

 – Kỹ thuật phần mềm

4. Chương trình đào tạo khóa 6

 – Khoa học máy tính

 – Hệ thống thông tin

 – Kỹ thuật phần mềm

5. Chương trình đào tạo khóa 7

 – Khoa học máy tính

 – Hệ thống thông tin

 – Kỹ thuật phần mềm

 – Khoa học dữ liệu

6. Chương trình đào tạo khóa 8

 – Khoa học máy tính

 – Hệ thống thông tin

 – Kỹ thuật phần mềm

 – Khoa học dữ liệu

– Công nghệ thông tin

Trân trọng!