BM Khoa học dữ liệu và Toán – Ứng dụng

GIỚI THIỆU CHUNG

           Bộ môn Toán – Tin học ứng dụng, tiền thân là Bộ môn Toán, trực thuộc Khoa Công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số 359/QĐ-ĐHKTCN ngày 31/7/2021 của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

            Hiện tại, Bộ môn Toán – Tin học ứng dụng gồm có 09 giảng viên, trong đó có 03 tiến sĩ , 01 nghiên cứu sinh, 02 thạc sĩ và 03 giảng viên kiêm nhiệm (gồm 01 tiến sĩ và 02 thạc sĩ) công tác ở các phòng ban. Hầu hết giảng viên trong Bộ môn đều là Đảng viên, là lực lượng đi đầu trong các hoạt động chuyên môn và phong trào. Các giảng viên của Bộ môn đều có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và rất nỗ lực trong các hoạt động nghiên cứu khoa học.

            Về giảng dạy, Bộ môn Toán – Tin học ứng dụng chịu trách nhiệm biên soạn đề cương, bài giảng, giáo trình; phụ trách giảng dạy các học phần Toán học, Tin học căn bản cho sinh viên chính quy của Trường, cũng như sinh viên của các Cơ sở giáo dục mà Nhà trường liên kết đào tạo. Những học phần do Bộ môn phụ trách luôn được xây dựng với mục tiêu cung cấp những kiến thức nền tảng, cơ bản của môn học, phát triển tư duy logic cho sinh viên và phù hợp với đối tượng giảng dạy, với chất lượng đầu vào sinh viên của Nhà trường.

            Về nghiên cứu khoa học, giảng viên của Bộ môn có nhiều bài báo đã được đăng trên các tạp chí Toán học uy tín, chất lượng cao ở trong và ngoài nước. Những lĩnh vực nghiên cứu chính của giảng viên ở Bộ môn bao gồm: Giải tích; Phương trình đạo hàm riêng; Đại số trừu tượng; Lý thuyết tối ưu; Lý thuyết Xác suất – Thống kê.

GIẢNG VIÊN CỦA BỘ MÔN

TS. Trương Minh Nhật Quang – Phó Hiệu trưởng

TS. Lê Anh Xuân – Trưởng Bộ môn

ThS. Dương Hùng Mạnh – Giảng viên

ThS. Trần Thị Hồng Nga – Giảng viên

NCS. Bùi Tiến Đạt – Giảng viên

NCS. Phạm Thanh Dược – Giảng viên

ThS. Đặng Trung Tín – Giảng viên

ThS. Nguyễn Văn Chí – Giảng viên

ThS. Nguyễn Nhựt Quỳnh – Giảng viên

ThS. Cao Thị Bé Oanh – Giảng viên kiêm nhiệm – Phó Phòng Đào tạo

TS. Nguyễn Đăng Hoa Nghiêm – Giảng viên kiêm nhiệm – Phụ trách Phòng NCKH

ThS. Nguyễn Phan Tú – Giảng viên kiêm nhiệm