Đoàn thanh niên

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ thông tin thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ luôn xung kích, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên và sinh viên; giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, đạo đức cách mạng, phát huy vai trò của thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn trường có cơ cấu vững mạnh đảm bảo vai trò hạt nhân chính trị trong mặt trận đoàn kết tập hợp lực lượng đoàn viên, thanh niên và sinh viên; đẩy mạnh các phong trào, hành động cách mạng; khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh niên và sinh viên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bảo, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, hình thành lực lượng trẻ ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đẩy mạnh phong trào Năm xung kích và Bốn đồng hành góp phần tích cực vào sự phát triển của nhà trường.

Ban chấp hành Đoàn Khoa Công nghệ thông tin

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ nhiệm kỳ 20… – 20…

Thành tích

Group thông tin hoạt động: https://www.facebook.com/groups/977593635630132/