Ban chủ nhiệm

Trưởng Khoa – Trưởng Bộ môn Kỹ thuật phần mềm: TS. Trần Văn Út

Điện thoại: 03.888.68345

Email: tvut@ctuet.edu.vn

Phó Trưởng Khoa – Trưởng Bộ môn Khoa học máy tính: TS. Dương Trung Nghĩa

Điện thoại: 0939.657.063

Email: dtnghia@ctuet.edu.vn