Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra của ngành Hệ thống thông tin:

– Năm 2019: Link file.

– Năm 2020: Link file.

– Năm 2022: Link file.