Tuesday, November 22, 2022
Trang chủ > Nghiên cứu KH

Ngành Đào tạo

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ thông tin trực thuộc Bộ môn Khoa học máy tính, là ngành đào tạo đại học trình độ chính quy, với thời gian đào tạo là 4 năm. Chuyên ngành Công nghệ thông tin đào tạo kỹ sư có kỹ năng và kiến thức để đảm nhận vị trí nghề nghiệp trong […]

KHOA HỌC DỮ LIỆU

Khoa học dữ liệu

KHOA HỌC MÁY TÍNH

Khoa học máy tính

Kỹ thuật phần mềm

Hệ thống thông tin