KHOA HỌC DỮ LIỆU

Khoa học dữ liệu

           Ngành Khoa học dữ liệu trực thuộc Bộ môn Khoa học máy tính, là ngành đào tạo đại học trình độ chính quy, với thời gian đào tạo là 4 năm. Tổng số tin chỉ được học là 141 tín chỉ, trong đó lý thuyết chiếm 92 tín chỉ và thực hành, thực tế chiếm […]

Đọc tiếp
KHOA HỌC MÁY TÍNH

Khoa học máy tính

           Ngành Khoa học máy tính trực thuộc Bộ môn Khoa học máy tính, là ngành đào tạo đại học trình độ chính quy, với thời gian đào tạo là 4 năm. Tổng số tin chỉ được học là 142 tín chỉ, trong đó lý thuyết chiếm 93 tín chỉ và thực hành, thực tế chiếm […]

Đọc tiếp

Kỹ thuật phần mềm

Ngành Kỹ thuật phần mềm trực thuộc Bộ môn Kỹ thuật phần mềm, là ngành đào tạo đại học trình độ chính quy, với thời gian đào tạo là 4 năm. Tổng số tín chỉ được học là 146 tín chỉ, trong đó lý thuyết chiếm 97 tín chỉ và thực hành, thực tế chiếm […]

Đọc tiếp

Hệ thống thông tin

           Ngành Hệ thống thông tin trực thuộc Bộ môn Hệ thống thông tin, là ngành đào tạo đại học trình độ chính quy, với thời gian đào tạo là 4 năm. Tổng số tin chỉ được học là 142 tín chỉ, trong đó lý thuyết chiếm 93 tín chỉ và thực hành, thực tế chiếm […]

Đọc tiếp