Báo cáo công khai Khoa Công nghệ thông tin

– Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường năm học 2022-2023 theo Biểu mẫu 17: xem tại đây.

– Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường năm học 2022-2023 theo Biểu mẫu 18: xem tại đây.

– Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường năm học 2022-2023 theo Biểu mẫu 19: xem tại đây.

– Công khai  thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường năm học 2022-2023 theo Biểu mẫu 20: xem tại đây.

– Công khai tài chính của Trường năm học 2022-2023 theo Biểu mẫu 21: xem tại đây.

 Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường năm học 2022-2023 theo Biểu mẫu 17: xem tại đây

 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường năm học 2022-2023 theo Biểu mẫu 18: xem tại đây

– Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường năm học 2022-2023 theo Biểu mẫu 19: xem tại đây

– Công khai  thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường năm học 2022-2023 theo Biểu mẫu 20: xem tại đây

– Công khai tài chính của Trường năm học 2022-2023 theo Biểu mẫu 21: xem tại đây