Hệ thống thông tin

Ngành Đào tạo
Học Hệ thống thông tin.

           Ngành Hệ thống thông tin trực thuộc Bộ môn Hệ thống thông tin, là ngành đào tạo đại học trình độ chính quy, với thời gian đào tạo là 4 năm. Tổng số tin chỉ được học là 142 tín chỉ, trong đó lý thuyết chiếm 93 tín chỉ và thực hành, thực tế chiếm 49 tín chỉ.

            Chương trình đào tạo chuyên ngành Hệ thống thông tin được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, tư duy, phương pháp làm việc và kỹ năng thích hợp để làm việc trong lĩnh vực Hệ thống thông tin, nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Hệ thống thông tin, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu, phát triển các ứng dụng Công nghệ thông tin trong xã hội.

Hãy đăng ký hồ sơ để trở thành sinh viên của Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

            Bốn mục tiêu cụ thể của ngành Hệ thống thông tin là:

Thứ nhất, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức cơ sở ngành về Công nghệ thông tin và truyền thông như: kiến thức toán, tư duy logic về lập trình, cơ sở dữ liệu, kiến trúc máy tính, hệ điều hành, mạng máy tính làm nền tảng triển khai các ứng dụng Hệ thống thông tin tạo tiền đề cho nghiên cứu các lĩnh vực chuyên ngành và học tập nâng cao.

Thứ hai, cung cấp kiến thức chuyên ngành để sinh viên có đủ khả năng thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin trong việc quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ. Thiết kế xây dựng và triển khai hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các hệ thống thông tin trực tuyến trên web. Tổ chức thu thập, khai thác dữ liệu phục vụ các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh.

Thứ ba, sinh viên sẽ có khả năng tổng hợp, đánh giá, phân tích vấn đề thuộc kiến thức ngành nghề, có khả năng trình bày và viết các báo cáo rõ ràng, chính xác. Có khả năng sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại. Nắm vững kiến thức về xây dựng và quản trị một hệ thống mạng và phát triển các ứng dụng trên nền tảng mạng; phát triển các ứng dụng tin học trong hoạt động của các tổ chức kinh tế xã hội.

Thứ tư, sinh viên có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc hiệu quả trong nhóm. Có khả năng sử dụng các phương tiện trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông để trao đổi, quản lý, điều hành. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm tự nâng cao trình độ và thích nghi với sự phát triển của xã hội.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Hệ thống thông tin sẽ:

 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
 • Được trang bị kiến thức cơ sở ngành về Công nghệ thông tin và truyền thông: kiến thức toán, tư duy logic về lập trình, cơ sở dữ liệu, kiến trúc máy tính, hệ điều hành, trí tuệ nhân tạo, mạng máy tính, công nghệ phần mềm làm  nền tảng triển khai các ứng dụng Hệ thống thông tin, tạo tiền đề cho nghiên cứu các lĩnh vực chuyên ngành và học tập nâng cao.
 • Thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển Hệ thống thông tin trong quản lý kinh tế, hành chính, dịch vụ. Sử dụng thành thạo các hệ thống cơ sở dữ liệu thông dụng.
 • Thiết kế xây dựng và triển khai hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các Hệ thống thông tin trực tuyến trên web. Tổ chức thu thập, khai thác dữ liệu phục vụ các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh.
 • Có kiến thức tốt về an toàn và bảo mật Hệ thống thông tin, mạng máy tính.
Hệ thống thông tin sẽ là ngành học lý tưởng của bạn

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Hệ thống thông tin sẽ có được các kỹ năng:

 • Có khả năng lập trình ứng dụng khai thác các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
 • Có khả năng phân tích và thiết kế HTTT bảo đảm an toàn.
 • Có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống trong lĩnh vực CNTT nói chung, HTTT nói riêng.
 • Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc hiệu quả trong nhóm.
 • Có khả năng sử dụng các phương tiện trong lĩnh vực CNTT và truyền thông để trao đổi, quản lý, điều hành.
 • Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm tự nâng cao trình độ, thích nghi với sự phát triển của xã hội.

           Về đạo đức nghề nghiệp, sinh viên sẽ được huấn luyện để có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp. Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập. Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp. Sau khi ra trường, sinh viên ngành Hệ thống thông tin có thể làm việc ở các công ty tư vấn, lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các dự án Hệ thống thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng… các doanh nghiệp có ứng dụng Công nghệ thông tin. Các công ty phần mềm: phát triển phần mềm, thiết kế website. Các công ty tư vấn: tư vấn thiết kế các giải pháp về mạng, các giải pháp Công nghệ thông tin cho doanh nghiệp. Các công ty phân phối và bảo trì các thiết bị máy tính.

Hãy đăng ký vào ngành Hệ thống thông tin ngay nhé!

Có học thì sẽ có ngày tốt nghiệp