SỨ MẠNG‚ TẦM NHÌN‚ GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

Thông tin

SỨ MẠNG

       Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức tốt, có chuyên môn cao, có khả năng tiếp cận nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố Cần Thơ, vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

TẦM NHÌN

         Đến năm 2030, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ trở thành trường đại học theo định hướng ứng dụng liên ngành kỹ thuật công nghệ phù hợp với xu thế phát triển trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

         Chất lượng – Sáng tạo – Năng động – Phát triển

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

         Đức trí – Kỹ năng – Sáng tạo – Hội nhập

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *