Lịch báo cáo luận văn, tiểu luận tốt nghiệp Khoa CNTT Niên khóa 2018-2022

Bảng tin

Thông tin chi tiết xem tại link sau:

Bộ môn KHMT: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Vu6_NWUdAvjeNyyf9CNmUazhQlQyx7X/edit#gid=2077984348
Bộ môn KTPM : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VJZOvwq_C7hlGZT0kdSr30SbVjTRuwfG/edit#gid=961663094

Bộ môn HTTT: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vIB9Z6A0Jhv-Vq0T15PxuhjsxEuN3V-zME3Med-RQXk/edit#gid=0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *